Top

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Nucifera Health & Quality BV, gevestigd te Broek op Langedijk
Versie geldig vanaf 16-09-2015
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nucifera Health & Quality BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Nucifera Health & Quality BV. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Nucifera Health & Quality BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Nucifera Health & Quality BV erkend.
1.4 Nucifera Health & Quality BV garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering en betaling
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en zodra het juiste orderbedrag van de door de afnemer bestelde goederen op de bankrekening van Nucifera Health & Quality BV is bijgeschreven.
2.1.1 Als voldane betaling worden gezien: alle op de website http://www.kokosolienederland.nl aangeboden electronische betalingsmethoden zoals iDeal, credit card en dergelijke en handmatige overschrijvingen direct op de rekening. Indien een afnemer in het bestelproces aangeeft gebruik te willen maken van de betaaloptie "Vooruitbetalen per bank", dan zal de bestelling als een reservering worden gezien. Dit betekent dat, indien de voorraad van het betreffende product in de tijd tussen de plaatsing van de bestelling en de daadwerkelijke betaling opraakt, de leverplicht van Nucifera Health & Quality BV vervalt in die zin dat deze leverplicht pas weer ingaat op het moment dat de nieuwe voorraad voor het betreffende product is ontvangen door Nucifera Health & Quality BV. Deze status van reservering betekent tevens dat Nucifera Health & Quality BV bij beperkte voorraad gemachtigd is, orders, waarvoor op electronische wijze is betaald, maar welke later dan de gereserveerde orders binnenkwamen, eerder te voldoen dan de gereserveerde orders. Hier geldt dus te allen tijde dat de klant die het eerst betaalt, het eerst wordt bediend, dus ongeacht tijdstip van binnenkomst van de bestelling zelf.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Nucifera Health & Quality BV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Nucifera Health & Quality BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Nucifera Health & Quality BV geleverde zaken in ieder geval één keer aan het adres van de afnemer, dat door hem/haar tijdens het bestelproces is opgegeven als zijnde leveradres, zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Indien aan leveringsplicht is voldaan, en een pakket desondanks onafgeleverd retour komt, ontstaan hierdoor retourkosten. Indien een klant zijn/haar pakket alsnog wil ontvangen, zullen de retourkosten voor het pakket in rekening worden gebracht. Mocht de klant van zijn/haar bestelling willen afzien, dan worden de retourkosten in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 6% BTW voor de kokosolie (inclusief de verzendkosten) en 21% voor digitale producten.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Nucifera Health & Quality BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Nucifera Health & Quality BV. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Nucifera Health & Quality BV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Nucifera Health & Quality BV aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Nucifera Health & Quality BV slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Nucifera Health & Quality BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Nucifera Health & Quality BV. Nucifera Health & Quality BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Nucifera Health & Quality BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Nucifera Health & Quality BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.4 Indien de klant een bestelling geplaatst heeft op een van de door Nucifera Health & Quality BV beheerde websites, laat de klant zijn / haar gegevens achter om de bestelling tot een goede uitvoer te brengen. Nucifera Health & Quality BV is daarmee automatisch gerechtigd om de klant aanbiedingen te doen via het e-mailadres dat de klant middels zijn / haar bestelling heeft achtergelaten. Indien de klant dit niet wenst, kan dit aangegeven worden middels een schriftelijk bericht richting de websitebeheerder.

6. Garantie
6.1 Nucifera Health & Quality BV garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Nucifera Health & Quality BV komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Nucifera Health & Quality BV is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Nucifera Health & Quality BV) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Nucifera Health & Quality BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 10 werkdagenen na levering aan Nucifera Health & Quality BV schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Nucifera Health & Quality BV gegrond worden bevonden, zal Nucifera Health & Quality BV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Nucifera Health & Quality BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Nucifera Health & Quality BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Nucifera Health & Quality BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Nucifera Health & Quality BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Nucifera Health & Quality BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Nucifera Health & Quality BV in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Nucifera Health & Quality BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Klachten en ruilen
7.1 Indien de klant (een) reeds ontvangen product(en) dat / die besteld is / zijn bij Nucifera Health & Quality BV wil retourneren en aanspraak maakt op teruggaaf van geld kan dit uitsluitend onder de hieronder genoemde voorwaarden:
1) de geretourneerde pot is / potten zijn ongeopend, d.w.z. de sealing van de pot(ten) is intact
2) de geretourneerde pot is / potten zijn onbeschadigd op een dermate wijze dat deze zonder redelijk bezwaar aan een volgende klant zou(den) kunnen worden doorverkocht;
3) de kosten van retournering vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de klant; bij eventuele retournering wordt het bedrag, equivalent aan het aantal potten dat wordt geretourneerd, uitgekeerd op de bank- of girorekening van de desbetreffende klant;
4) indien de klant een bestelling wil retourneren die oorspronkelijk bestond uit méér dan 1 (een) pot, worden uitsluitend de kosten voor het aantal teruggezonden potten gerestitueerd. Voorbeeld: een klant bestelt 3 potten kokosolie en vindt de smaak tegenvallen. Hij wil de 2 ongeopende potten retourneren. In dat geval worden de aankoopkosten van 2 potten aan de klant vergoed, mits de potten aan alle onder punt 1) en 2) van deze paragraaf genoemde voorwaarden voldoen. Oorspronkelijke verzendkosten voor de order van 3 potten worden niet teruggeboekt, aangezien de klant één pot heeft geopend en daardoor geen aanspraak kan doen op restitutie van verzendkosten. De verzendkosten voor het opsturen naar Nucifera Health & Quality BV zijn geheel voor rekening van de klant. Het terugzendadres is: Nucifera Health & Quality BV, Sperwer 4, 1722 DK te Zuid-Scharwoude.
5) indien de aankoop van meerdere potten kokosolie geheel of gedeeltelijk wordt gerestitueerd, en voor het aantal potten dat de klant bestelde een korting gold vanwege het op de website gepresenteerde staffelkortingsmodel, wordt de gewogen prijs per pot gerestitueerd die gold voor het oorspronkelijk aantal bestelde potten. Voorbeeld: stel een klant koopt 2 potten en geniet a.g.v. dit aantal potten een korting waardoor hij niet de standaardprijs van EUR 17,50 per pot, maar EUR 16,50 per pot betaalt (deze prijzen zijn slechts een voorbeeld en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend). Nu wil de klant 1 ongeopende pot retourneren. De klant krijgt 1 x € 16,50 teruggestort op zijn rekening (en niet de prijs à EUR 17,50 die de waarde per pot zou vertegenwoordigen indien de order bestond uit de aankoop van één (1) pot kokosolie) , mits aan punt 1) en 2) van deze paragraaf wordt voldaan.
6) indien van een zending / order, die uit meerdere producten bestaat, een deel van deze producten beschadigd bij de afnemer is aangekomen, waarbij de schade een duidelijk gevolg is van het vrachtvervoer, vervangt Nucifera Health & Quality BV de aankoopwaarde van dit of deze producten. Expliciet wordt gesteld, dat geen nalevering zal plaatsvinden van de beschadigde producten. Slechts in het geval alle producten uit een zending als gevolg van schade, welke duidelijk het gevolg is van vrachtvervoer, onbruikbaar zijn geraakt, zal het volledige orderbedrag aan de afnemer worden gerestitueerd, of, zal in overleg, een nieuwe, aan de oorspronkelijke order identieke zending op kosten van Nucifera Health & Quality BV aan de afnemer worden toegezonden.

Eenmaal geopende potten worden dus niet teruggenomen en hiervoor wordt geen enkele restitutie verleend, tenzij aantoonbaar bederf kan worden bewezen.

8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Nucifera Health & Quality BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Nucifera Health & Quality BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Nucifera Health & Quality BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Nucifera Health & Quality BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Nucifera Health & Quality BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Nucifera Health & Quality BV op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Nucifera Health & Quality BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Nucifera Health & Quality BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
11.1 Nucifera Health & Quality BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Nucifera Health & Quality BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Nucifera Health & Quality BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nucifera Health & Quality BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Nucifera Health & Quality BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Nucifera Health & Quality BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Nucifera Health & Quality BV aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Nucifera Health & Quality BV zolang de afnemer de vorderingen van Nucifera Health & Quality BV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Nucifera Health & Quality BV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door Nucifera Health & Quality BV geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Nucifera Health & Quality BV of een door Nucifera Health & Quality BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Nucifera Health & Quality BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Nucifera Health & Quality BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Nucifera Health & Quality BV.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Nucifera Health & Quality BV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij Nucifera Health & Quality BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.